فصل ۲ اپیزود ۷: جویبار جاری

پنجره آگاهی

23-07-2021 • 21 mins

درباب عشق -اپیزود هفتم- جویبار جاری

عشق از جهان قدیم تا دنیای جدید راه آمده و خود را باز تعریف کرده است. این قصه از هر که می‌شنویم نامکرر است. اما راه عشق راهی همیشه زنده است مانند جویباری جاری.

You Might Like

StarTalk Radio
StarTalk Radio
Neil deGrasse Tyson
The Naked Scientists Podcast
The Naked Scientists Podcast
The Naked Scientists
Science Weekly
Science Weekly
The Guardian
Farming Today
Farming Today
BBC Radio 4
Sasquatch Chronicles
Sasquatch Chronicles
Sasquatch Chronicles - Bigfoot Encounters
That UFO Podcast
That UFO Podcast
That UFO Podcast
Child
Child
BBC Radio 4
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast | Unexplained Supernatural Stories
Hidden Brain
Hidden Brain
Hidden Brain, Shankar Vedantam
Radiolab
Radiolab
WNYC Studios