فصل ۱ اپیزود ۹: شدن

پنجره آگاهی

02-05-2021 • 7 mins

درخت آگاهی وجود هر انسانی، با یادگیری و فهمیدن به مرحله شدن میرسد؛ برای این مرحله نیاز به دستورالعمل داریم تا به شدن برسیم

You Might Like

StarTalk Radio
StarTalk Radio
Neil deGrasse Tyson
The Naked Scientists Podcast
The Naked Scientists Podcast
The Naked Scientists
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast | Unexplained Supernatural Stories
Science Weekly
Science Weekly
The Guardian
Farming Today
Farming Today
BBC Radio 4
Sasquatch Chronicles
Sasquatch Chronicles
Sasquatch Chronicles - Bigfoot Encounters
That UFO Podcast
That UFO Podcast
That UFO Podcast
Hidden Brain
Hidden Brain
Hidden Brain, Shankar Vedantam
Oceans: Life Under Water
Oceans: Life Under Water
Crowd Network | Greenpeace UK
Radiolab
Radiolab
WNYC Studios