Artist

State Academic Folk Ensemble Russia, Luisa Nuriyeva, Yulia Potanina, Vassili Isaytchev, Oleg Piskunov, Valentin Salgalov, Alexander Myatechkin, Ludmila Zykina

0:00