Kinabuhing Kristohanon: a Wali Bisaya Preaching

Barok and Takya, Pastor Dodz

Welcome sa Kinabuhing Kristohanon, usa ka Wali Bisaya Preaching nga magdala kanimo sa panaw sa pagtuo, espiritwalidad, ug komunidad. Ang among pasundayag kay usa ka talagsaon nga pagsagol sa mga tinuohan, ang Pulong sa Dios Bible, ug mga kasinatian nga makatandog sa kasingkasing sa mga Pilipinong Kristiyano.

Ang matag episode nagsusi sa atong pagtuo, magsuhid sa lawom nga epekto sa Kristiyanismo sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Atong hisgotan ang kamahinungdanon sa pagsimba, ang esensya sa serbisyo sa komunidad, ug ang makapabag-o nga gahum sa espirituhanong mga buhat. Ang atong mga panagsultihanay kay naay bahin sa atoang kulturang Pilipino, nga maghatag ug makapalagsik nga panglantaw sa Kristohanong pagtuo.

Ang atong Wali Bisaya labaw pa sa usa ka plataporma alang sa diskusyon - kini usa ka payag diin ang mga Kristiyanong Pilipino makakonektar, makakat-on, ug motubo sa ilang pagtuo. Nangita ka man ug espirituhanong paglaom, nag-atubang ug mga pagduhaduha, o yanong kuryuso mahitungod sa Kristohanong kinabuhi, adunay dapit alang kanimo dinhi.

Pinaagi sa tinuod nga mga istorya nila Pastor Dodz, Barok and Takya, mahunahunaon nga mga pamalandong, ug makahuluganon nga mga diskusyon, gitumong namo nga madasig ang among mga tigpaminaw na modako ang ilang pagtuo sa makahuluganon nga mga paagi. Kami nagtuo nga ang matag magtotoo adunay usa ka talagsaon nga papel sa lawas ni Kristo, ug ang among Bisaya nga wali gihimo aron masangkapan ka aron matuman ang imong buhat na maayo.

Tune in sa Kinabuhing Kristohanon samtang atong gisuhid ang nagkalain-lain sa pagtuo ug kultura, isusi ang mga nakasamok sa atong pagtuo, ug gisaulog ang buhi nga komunidad sa mga magtutuo sa Pilipinas. Busa, apil kanamo niining panaw sa pagtuo, samtang kami nagtinguha sa pagbayaw, pagdasig, ug pagpaduol ngadto sa Dios, usa ka episode matag higayon. Magdungan kita sa pagpaminaw diha sa pagtuo, sa pagserbisyo, ug sa gugma. Welcome bayan, diri sa Kinabuhing Kristohanon Podcast, a wali Bisaya preaching para kanimo.

read less
Religion & SpiritualityReligion & Spirituality

Episodes

Kadasig Igsoon: Pagsaulog sa mga Inahan sa Pagtuo ug Gugma
4d ago
Kadasig Igsoon: Pagsaulog sa mga Inahan sa Pagtuo ug Gugma
Nakahunahuna ba ka igsoon kon sa unsang paagi ang pagtuo naghulma sa kinabuhi sa atong mga inahan? Apil kanamo sa Kinabuhing Kristohanon (a Wali Bisaya Preaching), samtang sila Pastor Dodz ug Barok and Takya maghisgot ug kadasig nga topic — Pagsaulog sa mga Inahan sa Pagtuo ug Gugma.Niini nga episode, atong tun-an pag-ayo ang talagsaong mga hagit ug panalangin nga giatubang sa atong Kristohanon nga mga inahan. Sila Pastor Dodz ug Barok and Takya magpaambit sa kinasingkasing nga mga Cebuano sermon ug mga pulong sa Dios sa Bible nga magdala ug kadasig kanimo. Tun-i kon sa unsang paagi ang pagtuo adunay importante nga papel sa ilang inadlaw-adlaw nga kinabuhi ug sa unsang paagi ang gugma makapalig-on sa ilang mga pamilya.Hunahunaa ang pag-angkon og bag-ong mga panabut ug pagdasig sa pagbayaw sa imong kaugalingong panaw isip usa ka inahan o aron mas mapasalamatan ang mga inahan sa imong kinabuhi. Pinaagi niini nga episode, makit-an nimo ang praktikal nga tambag, espirituhanong giya, ug usa ka community sa Kinabuhing Kristohanon nga magsuporta kanimo.Ayaw kalimti kining makapalambo nga kasinatian, igsoon. Bisitahi ang among website, pagsugod sa pagpaminaw karon, ug pag-subscribe sa Cebuano sermon sa Kinabuhing Kristohanon. Ayaw kalimti ang usa ka episode nga makapabayaw ug magdalag kadasig sa imoha. Mahimong bahin sa usa ka community sa pagtuo nga nagsaulog ug nagsuporta sa mga inahan.Follow and Subscribe Now!WEBSITE - https://www.kinabuhingkristohanon.com/YOUTUBE - https://www.youtube.com/c/bisayapodcastFACEBOOK - https://www.facebook.com/kinabuhingkristohanonfilipino/HUGOT KRISTIYANO - https://barokandtakya.com/kinabuhing-kristohanon-hugot-kristiyano/Support the Show.
Maayo ang Dios: Pagpangita sa Grasya Sama ni Zaqueo
12-05-2024
Maayo ang Dios: Pagpangita sa Grasya Sama ni Zaqueo
Nangita ba ka ug timailhan aron makakonektar ka pag-usab sa imong pagtuo ug makakitag grasya sa imong kinabuhi, bayan? Ang episode karon sa Kinabuhing Kristohanon tingali mao ra ang imong gikinahanglan. Apil ni Pastor Dodz, kauban sila Barok and Takya, samtang ilang gisuhid ang gamhanang story ni Zaqueo ug Jesus gikan sa Lucas 19:1-10. Hibal-i bayan kung giunsa bisan si Zaqueo, usa ka tawo nga gihukman sa kadaghanan, nakakaplag ug grasya sa mga mata ni Jesus.Hunahunaa ang usa ka tawo nga wala magustohi ug gisalikway sa katilingban tungod sa iyang mga binuhatan, apan gipili ni Jesus alang sa pagpakita sa walay kondisyon nga gugma ug pagpasaylo. Si Zaqueo mao nang tawhana, usa ka maniningil sa buhis nga gibansagan nga makasasala, nga nakakaplag ug grasya sa mga mata sa Ginoo. Si Pastor Dodz mipaambit, "Ang ebanghelyo nagsulti kanato mahitungod sa dili matarug nga kalooy ni Jesus ngadto sa mga nawala ug giisip nga dili takus. Kini usa ka wali Bisaya nga nagpahinumdom kanato, nga Maayo ang Dios, andam kanunay sa pagpasaylo niadtong naghinulsol ug mobalik ngadto Kaniya."Kini nga episode dili lamang pagsangyaw bayan; kondili kini usa ka pagdapit sa pagtan-aw sa imong kaugalingon pinaagi sa mga mata sa grasya, sama ni Zaqueo. Dili igsapayan nga ang nangaging mga sala o karon nga mga pakigbisog, ang mensahe klaro: anaay pagtubos. Kini usa ka tawag sa pagpamalandong, usa ka kahayag sa paglaum alang sa bisan kinsa nga nagtinguha sa pagpangita sa ilang dalan balik sa mahigugmaong mga bukton sa Dios.Ayaw kalimti kining makapabayaw nga pagsangyaw sa pagpangitag grasya, bayan. Bisitaha ang among website sa Kinabuhing Kristohanon, sugdi ang pagpaminaw sa episode karon, ug sugdi ang imong personal nga pagpamalandong sa pagpangita sa grasya sa Dios sa imong kinabuhi. Hinumdumi bayan, bisan unsa pa man ang imong kagahapon, dili pa ulahi ang pagdangup ngadto sa mahigugmaong pagpasaylo sa Dios.Follow and Subscribe Now!WEBSITE - https://www.kinabuhingkristohanon.com/YOUTUBE - https://www.youtube.com/c/bisayapodcastFACEBOOK - https://www.facebook.com/kinabuhingkristohanonfilipino/HUGOT KRISTIYANO - https://barokandtakya.com/kinabuhing-kristohanon-hugot-kristiyano/Support the Show.
Wali Bisaya: Barug nga Lig-on uban ang Armadura sa Dios
24-03-2024
Wali Bisaya: Barug nga Lig-on uban ang Armadura sa Dios
Welcome bayan, diri sa Kinabuhing Kristohanon uban nila Pastor Dodz ug Barok and Takya! Karon, kami nag-invite kanimo sa usa ka lawom nga panaw aron mahibal-an kung giunsa ang pagbarug nga lig-on taliwala sa mga hagit sa atong kinabuhi.Sa usa ka kalibutan nga kanunay gibati nanato nga gilamoy nata sa mga anino sa dautan, adunay kahayag sa paglaum nga nagdan-ag - ang Armadura sa Dios.Kining gamhanang wali Bisaya maoy usa ka testamento sa espirituhanong hinagiban nga magsangkap kanato sa pag-atubang sa kalisdanan. Si Pastor Dodz ug Barok and Takya mopaambit kanato kung giunsa kini nga hinagiban maghatag gahum kanato.Uban sa bug-os nga hinagiban sa Dios, wala lang ka nagsurvive bayan; nag-uswag pod ka batok sa mga hagit sa kinabuhi. Hunahunaa kini nga armadura nga dili lamang usa ka taming, apan ingon usab usa ka kusog diha sa sulod nimo nga nagsuporta kanimo sa mga higayon sa mga pagsulay. Hunahunaa ang paglihok sa matag adlaw uban ang makanunayon nga espiritu ug dili matarug nga pagtuo, masaligon sa kadaugan nga naghulat kanimo.Andam na ba ka nga magsul-ob sa imong kaugalingon sa kalig-on ug pagtugot, bayan? Panahon na nga mobangon aning kagubot sa adlaw-adlaw nga pakigbisog ug panalipdan ang imong espiritu, bayan. I-download ug paminawa ang imong personal nga espirituhanong podcast karon bayan; ug tugoti ang among mga tingog nga magdala ug balaang giya ug kahupayan sa imong adlaw-adlaw nga pagpamalandong. Apil sa among community diri sa Kinabuhing Kristohanon podcast samtang kitang tanan maningkamot sa pagkinabuhi nga gisangkapan sa pagtuo.---Hinumdumi nga mobarug nga lig-on bayan, masangkapan sa Armadura sa Dios. Hangtud sa among sunod nga makapadasig nga panag-istoryahanay—hupti ang hugot nimo nga pagtuo bayan, magpabilin nga lig-on, ug mapanalanginan.Follow and Subscribe Now!WEBSITE - https://kinabuhingkristohanon.podcastpage.io/YOUTUBE - https://www.youtube.com/c/bisayapodcastFACEBOOK - https://www.facebook.com/kinabuhingkristohanonfilipino/HUGOT KRISTIYANO - https://barokandtakya.com/kinabuhing-kristohanon-hugot-kristiyano/Support the Show.
Tan-awa ug Klaro: Ang Salamin sa Pagtuo | Ginoo Salamat
17-03-2024
Tan-awa ug Klaro: Ang Salamin sa Pagtuo | Ginoo Salamat
Nangita ba ka og katin-awan ug mas lawom nga pagsabot sa imong espirituhanong paglakaw, bayan? Hunahunaa ang usa ka kalibutan bayan, diin ang gabon sa pagduhaduha ug kalibog mipataas na, ug nagpadayag sa usa ka dalan sa katin-awan ug panabut. Kini ang imong imbitasyon nga masinati ang kinabuhi gikan sa panan-aw sa pagtuo, samtang gipaila ni Pastor Dodz ug Barok and Takya ang usa ka lawom nga diskusyon sa "Tan-awa ug Klaro: Ang Salamin sa Pagtuo Mateo 7:3-6" sa among labing bag-o nga episode sa Kinabuhing Kristohanon podcast.Apil kanamo bayan, samtang among gisuhid ang kaalam ani nga bersikulo, diin kami makat-on sa pagtan-aw lapas pa sa among kaugalingong kakulangan ug motutok sa pagtubo nga gitugot sa pagtuo. Hunahunaa ang sulti ni Pastor Dodz bayan, samtang iyang gipaambit ang mga istorya nga nag-uban sa atong adlaw-adlaw nga pakigbisog ug nagdan-ag sa panginahanglan sa pagpamalandong sa atong kaugalingon."Ginoo salamat sa kini nga higayon sa pagpamalandong na Kinabuhing Kristohanon podcast," nga naghunghong sa atong huna-huna samtang atong gibutyag ang wali Bisaya nga nagpalanog sa atong kalag. Mobati nga gigakos ka sa mga pulong nga makapabayaw ug makagiya ka ani bayan. Kini nga episode dili lang usa ka wali Bisaya; kini usa ka salamin sab nga nagpakita sa espirituhanong pagkaon nga imong gipangandoy bayan. Kini ang bitamina alang sa imong kalag, nga nagpatungha sa usa ka panahon sa katin-awan ug gipataas nga kahibalo sa imong espirituhanon nga panaw.Ayaw na paglaag-laag sa mangingit na walay kasiguruhan, bayan. I-download na ug paminawa ang imong personal nga espirituhanong podcast karon. Tugoti ang among mga tingog nga mahimong giya sa imong kiliran, nga nagtanyag sa espirituhanong kaalam nga gipangandoy sa imong kinabuhi. Tune in sa Kinabuhing Kristohanon, pagpamalandong, ug ipataas ang imong espiritu, bayan. Dili lang kini bisan unsang podcast; kini usa ka kauban nimo sa imong pagpangita sa kamatuoran ug pagsabut. Himoa ang lakang; madasig, mabag-o—paminaw karon.Follow and Subscribe Now!WEBSITE - https://kinabuhingkristohanon.podcastpage.io/YOUTUBE - https://www.youtube.com/c/bisayapodcastFACEBOOK - https://www.facebook.com/kinabuhingkristohanonfilipino/HUGOT KRISTIYANO - https://barokandtakya.com/kinabuhing-kristohanon-hugot-kristiyano/Support the Show.
Wali Bisaya: Ang Pag-ampo Magpalig-on Kanato sa Kinabuhi
03-03-2024
Wali Bisaya: Ang Pag-ampo Magpalig-on Kanato sa Kinabuhi
Gibati ba nimo nga nahubsan naka tungod sa imong inadlaw-adlaw nga kinabuhi bayan, nangandoy ka ba sa usa ka malinawon nga higayon taliwala sa kagubot ani atong kalibutan? Wala ka nag-inusara, igsoon. Diri sa Kinabuhing Kristohanon, sila Pastor Dodz ug Barok and Takya magtanyag og kahayag taliwala sa atong bagyo sa kinabuhi. Apil kanamo samtang si Pastor Dodz maghatag ug makapadani nga pahinumdom sa usa ka simple apan lawom nga kalig-on nga anaa kanatong tanan – ang gahum sa pag-ampo.Hunahunaa ang imong kaugalingon igsoon nga naa ka sa usa ka gubot nga kadagatan, ang mga balud naghaguros sa imong palibot, ang kalangitan kay usa ka makahadlok nga mga panganod. Karon, hunahunaa ang usa ka tabang sa kinabuhi nga gilabay sa imong agianan, usa ka angkla nga magpalig-on kanimo, magpakalma sa kadagatan Mao kana ang pag-ampo bayan. Kanang hilum nga panag-istoryahanay sa Labing Gamhanan nga magputol sa kasaba ug kagubot, nga maggiya kanimo balik sa kalinaw, balik sa imong mga kusog. Kini ang atong nakalimtan nga bahandi sa nagsaba nato nga kalibutan karon, apan kini naghulat lang kanato, mapailubon ug kusgan.Si Pastor Dodz, nga adunay kinasingkasing nga pulong, naghulagway sa usa ka tawo nga dili matugkad nga mga panginahanglanon sa kinabuhi, ug bisan pa, kung kini nga indibidwal moduko sa iyang ulo sa pag-ampo, adunay pagbag-o. "Ang aktibo nga hunahuna moabut sa usa ka paghunong, ang espiritu magkutaw, ug usa ka mahikap nga pagbati sa kalig-on ang mitungha,” gihulagway niya. Gigiyahan ta ni Pastor Dodz pinaagi sa mga istorya sa mga indibidwal nga mogamit niini nga gahum sa pagbuntog sa ilang mga hagit, gikan sa pagkawalay paglaum ngadto sa pagdawat sa paglaum.Ayaw ibilin kini nga gahum nga dili magamit, igsoon. I-download ang among Kinabuhing Kristohanon Podcast karon ug tugoti kami sa pag-uban kanimo sa usa ka espirituhanong panaw nga walay sama sa uban. Himoa kami bayan nga imong tinubdan sa bitaminang espirituhanong giya, imong hinungdan sa pagpamalandong ug pagbag-o. Ang pag-ampo mahimong imong dangpanan sa bagyo - tuohi kini, buhata kini, ug tan-awa ang pagbag-o sa imong kinabuhi. Hinumdumi igsoon, nga ang pag-ampo ang naghatag gahum kanato sa kinabuhi. Pag-download, paminaw, ug pagdasig.---Palihug Subscribe sa among Youtube channel — Bisaya Podcast (Kinabuhing Kristohanon is a Bisaya Podcast Network of Barok and Takya).Follow and Subscribe Now!WEBSITE - https://kinabuhingkristohanon.podcastpage.io/YOUTUBE - https://www.youtube.com/c/bisayapodcastFACEBOOK - https://www.facebook.com/kinabuhingkristohanonfilipino/HUGOT KRISTIYANO - https://barokandtakya.com/kinabuhing-kristohanonSupport the Show.
Wali Bisaya: Dawata ang Dili Mapakyas nga Gugma sa Dios
18-02-2024
Wali Bisaya: Dawata ang Dili Mapakyas nga Gugma sa Dios
Nakabati ba ka nga nawala naka sa alimpulos sa mga hagit sa kinabuhi bayan, ug nangita og kahayag sa paglaum ug walay kondisyon nga gugma? Hunahunaa ang pagpangita og tinubdan sa kalig-on nga maghatag og gahum kanimo sa pagbuntog sa mga bisyo ug kahilayan, nga maggiya kanimo ngadto sa dalan sa katubsanan ug katuyoan.Sa among espesyal nga edisyon sa Valentines bayan, si Pastor Dodz, kauban sila Barok and Takya, mag-dive sa lawom kung giunsa ang paggakos sa gugma sa Dios magbag-o sa imong kinabuhi. Hunahunaa ang pagsinati sa gugma nga walay kondisyon, dili matarug, ug putli. Si Pastor Dodz mipaambit, "Nga ang tinuod nga gugma sa Dios andam nga mosakripisyo, mobiya sa bisyo ug kahilayan, ug maghinulsol sa mga kapakyasan. Kini nagtawag kanato sa pag-alagad, sa pagsimba, ug sa pagkaligo sa grasya sa Dios.” Kini nga wali Bisaya dili lang usa ka mensahe; kondili kini usa ka kasingkasing-sa-kasingkasing nga panag-istoryahanay nga nagdapit kanimo igsoon sa paghunahuna pag-usab sa gugma gikan sa usa ka balaanong panglantaw.Kining talagsaon nga episode sa Kinabuhing Kristohanon nagtanyag ug labaw pa sa mga pulong; nagtanyag kini og dalan aron mabag-o ang imong adlaw-adlaw nga kinabuhi pinaagi sa gugma sa Dios. Pinaagi sa pagpili nga dawaton kini nga gugma, maablihan ka sa usa ka gingharian sa mga posibilidad diin ang pagserbisyo sa uban, pag-apil sa mga kalihokan sa simbahan, ug pag-apil sa mga misyon nahimong tinubdan sa dili matupong nga kalipay. Handurawa ang imong kaugalingon nga dili lang ka makadungog bahin sa gugma sa Dios, apan magkinabuhi ka niini matag adlaw, makaapektar sa kinabuhi, ug makapalambo sa komunidad sa pagtuo ug debosyon.Paminaw sa imong personal nga espirituhanong podcast karon sa bisan unsang paborito nimong podcast app na imo ma-download. Himoa nga ang Kinabuhing Kristohanon maoy imong giya, imong tinubdan sa espirituhanong bitamina, ug imong kauban sa pagpamalandong. Dawata ang walay paglubad nga gugma sa Dios kanamo ug diskobrehi kon sa unsang paagi kini makapausab sa imong kinabuhi hangtod sa kahangturan. I-klik ang play, ug sugdi ang imong panaw padulong sa gugma nga mopuno, gugma nga makaayo, ug gugma nga makahatag ug gahom sa imo.Hinumdumi bayan, sa matag hunghong sa pagduhaduha, adunay saad sa paglaum ug pagbag-o. Apil kanamo samtang among gipadayag ang lawom nga katahum sa pagpuyo sa usa ka kinabuhi sa pag-alagad sa kabubut-on sa Dios. Mahimong bahin sa among komunidad igsoon, ang imong santuwaryo sa inspirasyon ug pagpamalandong.Follow and Subscribe Now!YOUTUBE - https://www.youtube.com/c/bisayapodcastFACEBOOK - https://www.facebook.com/kinabuhingkristohanonfilipino/HUGOT KRISTIYANO - https://barokandtakya.com/kinabuhing-kristohanon-hugot-kristiyano/Support the Show.
Wali Bisaya: Dawata si Kristo, Imong Dili Mapakyas nga Higala
11-02-2024
Wali Bisaya: Dawata si Kristo, Imong Dili Mapakyas nga Higala
Mibati na ba ka sukad nga nabug-os nga nag-inusara igsoon, nangandoy ug masaligan na higala nga tinuod nga nakasabot kanimo? Si Jesus nag-reach out kanimo karon nga adunay perfect nga panaghigalaay.Sa ilang labing bag-o nga wali Bisaya episode diri sa Kinabuhing Kristohanon, si Pastor Dodz magpaambit sa mga katingad-an nga panabut sa pagdawat sa dili mapakyas nga pakig-uban kay Kristo. Pagkat-on kon sa unsang paagi ang makanunayong gugma ni Jesus makabag-o pag-ayo sa imong kamingaw nga kinabuhi.Hunahunaa ang usa ka higala nga nakahibalo sa imong lawom nga mga kasakit apan gihigugma ka nga wala’y kondisyon, bayan. Gidala ni Jesus ang gugma, kahulogan, ug komunidad sa atong kinabuhi nga mas kusgan pa kay sa bisan unsang panaghigalaay. Dili ba ka takos nga makasinati ani nga katumanan sa imo, igsoon?Paminaw aning makapabag-o sa imong kinabuhi nga wali Bisaya sa Kinabuhing Kristohanon karon samtang gisusi nila Pastor Dodz ug Barok and Takya ang bahandi sa panaghigalaay diha kang Kristo. Ipabuhi sa Iyang tingog ang imong gikapoy nga kalag. Ablihi ang imong kasingkasing ngadto Kaniya karon, bayan - ang imong kamingaw mahimong matapos na. Mahimong kini ang kalampusan nga gikinahanglan sa imong espiritu. Pagbag-o sa labing bantugan nga Higala nga imong maangkon.Follow and Subscribe Now!YOUTUBE - https://www.youtube.com/c/bisayapodcastFACEBOOK - https://www.facebook.com/kinabuhingkristohanonfilipino/HUGOT KRISTIYANO - https://barokandtakya.com/kinabuhing-kristohanon-hugot-kristiyano/Support the Show.
Wali Bisaya Preaching: Dawata ang Gasa sa Balaang Espiritu
20-01-2024
Wali Bisaya Preaching: Dawata ang Gasa sa Balaang Espiritu
Gikapoy na ba ka ka sa imong pagbati nga nawala ug nadiskonekta na sa imong Kristohanong panaw, bayan?Malipayon nga pag-abut diri sa Kinabuhing Kristohanon: a Wali Bisaya Preaching, diin among giablihan ang mga sekreto sa pagkinabuhi sa tinuod nga makatagbaw nga kinabuhi ingon usa ka magtotoo. Niining episode, si Pastor Dodz, Barok and Takya motunob sa lawom nga hilisgutan sa pagdawat sa mga gasa sa balaang Espiritu Santo. Pangandam sa pagdiskobre bayan, kon sa unsang paagi kini nga mga gasa makahatag og dugang nga kalipay, kalinaw, ug katuyoan sa imong inadlaw nga kinabuhi.Hunahunaa nga adunay kay usa ka personal nga espirituhanon nga giya nga maghatag gahum kanimo sa bililhon nga mga leksyon ug mga panabut gikan nila Pastor Dodz, Barok and Takya. Uban sa among wali Bisaya preaching sa imong kiliran, bation nimo ang gahum ug pagbayaw sa imong panaw padulong sa pagtubo ug espirituhanong pagbag-o.Sugdi ang pagpaminaw karon bayan! Tugoti kami nga mahimong imong adlaw-adlaw nga dose sa bitamina alang sa imong espirituhanong paggiya. Mag-subscribe sa among Cebuano sermon podcast karon ug apil kanamo sa pagpadayag sa mga katingalahan sa pagdawat sa gasa sa Balaang Espiritu sa atong kinabuhi.Follow and Subscribe Now!YOUTUBE - https://www.youtube.com/c/bisayapodcastFACEBOOK - https://www.facebook.com/kinabuhingkristohanonfilipino/HUGOT KRISTIYANO - https://barokandtakya.com/kinabuhing-kristohanon-hugot-kristiyano/Support the Show.
Wali Bisaya sa Ikaduhang Pagbalik: Ang Sambingay sa Birhen
13-01-2024
Wali Bisaya sa Ikaduhang Pagbalik: Ang Sambingay sa Birhen
Andam ka na ba alang sa Ikaduhang Pagbalik ni Kristo? Gusto ba nimo nga makat-on ka unsaon pagpangandam sa imong kaugalingon sa espirituhanong paagi pinaagi sa usa ka gamhanan nga sambingay?Sa among wali Bisaya sa Kinabuhing Kristohanon, sila Pastor Dodz ug Barok and Takya maghisgot sa lawom nga kahulogan luyo sa Sambingay sa Birhen nga gisulti ni Jesus mismo. Maging-inspired ug madasig samtang sila maghisgot sa kamahinungdanon sa pagkaandam ug sa unsang paagi kini makausab sa imong kinabuhi.Kini nga sambingay, si Jesus nagtudlo kanato mahitungod sa pagkaandam alang sa Iyang Ikaduhang Pagbalin pinaagi sa istorya sa napulo ka mga birhen. Usa kini ka leksyon nga makatabang kanato nga masabtan ug mabati ang importansya sa pag-andam sa atong kaugalingon sa espirituhanong paagi. Ug uban sa among wali Bisaya preaching isip imong Dominggo nga dosis sa espirituhanong giya, masangkapan ka sa pag-atubang sa bisan unsang hagit nga moabot kanimo.Ayaw kalimti kining bililhon nga pamalandong, bayan! Paminaw na sa wali Bisaya preaching sa Kinabuhing Kristohanon podcast karon ug sugdi ang imong personal nga espirituhanong panaw uban nila Pastor Dodz ug Barok and Takya. Himoa kami nga imong bitamina alang sa imong adlaw-adlaw nga espirituhanong guidance. Mag-subscribe karon bayan sa tanan nga major platform sa podcast!Follow and Subscribe Now!YOUTUBE - https://www.youtube.com/c/bisayapodcastFACEBOOK - https://www.facebook.com/kinabuhingkristohanonbisayaHUGOT KRISTIYANO - https://barokandtakya.com/kinabuhing-kristohanon-hugot-kristiyano/Support the Show.
Wali Bisaya: Aduna ka bay Kasingkasing alang sa Kabus?
06-01-2024
Wali Bisaya: Aduna ka bay Kasingkasing alang sa Kabus?
Gusto ba nimo nga makahimo ka og kalainansa kalibutan bayan, ug mopataas pa ang imong espirituhanong kaayohan sa samang higayon?Apil kanamo diri sa Kinabuhing Kristohanon samtang among mga host nga sila si Pastor Dodz, Barok and Takya maghisgot ug makahuluganon nga topiko nga motandog sa imong kasingkasing ug modasig kanimo sa pagkinabuhi nga may katuyoan. Sa atong pinaka-latest episode, atong tun-an ang istorya ni Lazarus ug ang adunahang tawo aron makakat-on ug valuable lessons bahin sa bahandi, kakabos, ug kaluoy.Ang atong wali Bisaya sama sa bitamina sa imong kalag - kini mag-amuma kanimo nga makakuha sa positibo nga kusog ug mogiya kanimo padulong sa mas makatagbaw nga kinabuhi. Pinaagi sa pagpaminaw sa among Bisaya preaching, dili lamang ikaw nakakuha og espirituhanong giya apan maka-contribute usab ka sa pagtabang sa nanginahanglan.Tune in karon sa Kinabuhing Kristohanon sa bisan unsang podcast platform sama sa Apple Podcasts, Spotify o Buzzsprout o bisitaha ang among website - barokandtakya.com para sa dugang impormasyon. Mag-uban ta bayan na ipakaylap nato ang gugma ug himoon kining atong kalibotan nga mas maayong dapit.Follow and Subscribe Now!YOUTUBE - https://www.youtube.com/c/bisayapodcastFACEBOOK - https://www.facebook.com/kinabuhingkristohanonfilipino/HUGOT KRISTIYANO - https://barokandtakya.com/kinabuhing-kristohanon-hugot-kristiyano/WEBSITE - https://kinabuhingkristohanon.buzzsprout.com/Support the Show.
Simbalay Wali Bisaya: Ang Imong Resolusyon Uban ang Pagtuo!
02-01-2024
Simbalay Wali Bisaya: Ang Imong Resolusyon Uban ang Pagtuo!
Andam ba ka nga himuon kining imong bagong tuig sa pagbag-o, bayan?Ang bag-ong tuig sagad mapuno sa mga resolusyon nga atong gipaningkamotan nga tumanon, bayan. Pero unsa kaha kon karong tuiga, aduna kay hugot nga pagtuo ug espirituhanong guidance aron mahimong tinuod ang imong mga resolusyon? Apil nila Pastor Dodz, Barok and Takya sa ilang wali Bisaya (simbalay edition) samtang maghisgut sila kon unsaon nimo paghimo na ang imong mga damgo nga ma-tinuod pinaagi sa pag-apil sa pagtuo sa imong mga resolusyon.Imagine bayan sa pagpuyo sa usa ka kinabuhi diin ang tanan nimong mga katuyoan matuman. Diin ang matag desisyon ug aksyon nimo ma giyahan sa pagtuo ug magdala kanimo nga mo duol sa pagkahimong mas labing maayo nga bersyon sa imong kaugalingon. Mao kana ang gahum sa pag set up sa imong resolusyon uban sa dili matarug nga pagtuo sa Dios. Ug ang among wali Bisaya maanaa kanimo sa matag lakang sa imong dalan, nga maghatag ug spiritual nourishment alang sa imong journey.Paminawa kami karon sa Kinabuhing Kristohanon, ang wali Bisaya preaching nila Pastor Dodz, Barok and Takya para sa imong Sunday nga dose sa spiritual vitamins. Ayaw palabya ​​kini nga oportunidad sa pagsugod sa imohang journey padulong sa pagkahimong labing maayo nga bersyon sa imong kaugalingon dinhi sa Kinabuhing Kristohanon (a Bisaya Podcast Network)!Follow and Subscribe Now!YOUTUBE - https://www.youtube.com/c/bisayapodcastFACEBOOK - https://www.facebook.com/kinabuhingkristohanonfilipino/HUGOT KRISTIYANO - https://barokandtakya.com/kinabuhing-kristohanon-hugot-kristiyano/Support the Show.