"ආර්ථික ඝාතකයන් මැද" Chapter 10

Ajith Nivard Cabraal

"ආර්ථික ඝාතකයන් මැද" Chapter 10 - ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට කලින් ප්‍රවේශ නොවීම. Written by The Former Governor Of Sri Lanka Mr.Ajith Nivard Cabraal.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

read less
BusinessBusiness

Episodes