سایگسم 13 - توهم حق انتخاب

tothetop.ir

14-05-2020 • 40 mins

توی این اپیزود بررسی میکنیم آیا حق انتخاب واقعا وجود داره یا ما مثل دنیایی که در اپیزود اول بهش اشاره کردیم زندانی قوانین از پیش تعیین شده ایم؟

--------------

سایگسم یکی از پادکست های ماست

tothetop.ir

----------------

ممنون که میشنوید و ما رو به دوستاتون معرفی می کنید

You Might Like

The Jordan B. Peterson Podcast
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
The Daily Stoic
The Daily Stoic
Daily Stoic | Wondery
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Coffee Break Spanish
Coffee Break Spanish
Coffee Break Languages
Coffee Break French
Coffee Break French
Coffee Break Languages
Coffee Break Italian
Coffee Break Italian
Coffee Break Languages
Am I the Genius?
Am I the Genius?
youtube.com/@amithegenius
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Coffee Break German
Coffee Break German
Coffee Break Languages
Andrew Tate
Andrew Tate
Andrew Tate
audiobooks world
audiobooks world
Audiobook world