سایگسم 21 - اثر دانینگ کروگر (توهم دانایی) اپیزود آخر فصل اول

tothetop.ir

09-07-2020 • 21 mins

این اپیزود آخر فصل اول از سایگسمه

در این اپیزود به بررسی ساده و خودمونی اثر دانینگ کروگر می پردازیم

----------------

سایگسم یکی از پادکست های ماست

tothetop.ir

-----------------

منتظر اپیزودهای بعدی ما باشید

ممنون که برای حمایت از ما به دوستاتون معرفی می کنید

You Might Like

The Jordan B. Peterson Podcast
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
The Daily Stoic
The Daily Stoic
Daily Stoic | Wondery
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Coffee Break Spanish
Coffee Break Spanish
Coffee Break Languages
Coffee Break French
Coffee Break French
Coffee Break Languages
Coffee Break Italian
Coffee Break Italian
Coffee Break Languages
Am I the Genius?
Am I the Genius?
youtube.com/@amithegenius
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Coffee Break German
Coffee Break German
Coffee Break Languages
Andrew Tate
Andrew Tate
Andrew Tate
audiobooks world
audiobooks world
Audiobook world