سایگسم 20 - هنر خراب کردن زندگی

tothetop.ir

02-07-2020 • 19 mins

تاخیر، تعلل و پشت گوش انداختن کارها رو بهش میگن

procrastination

که موضوع این اپیزود همین موضوعه. درآخر راه حل علمیش هم پیشنهاد میدیم

---------------------

سایگسم یکی از پادکست های ماست

tothetop.ir

---------------

ممنون که می شنوید و به دوستاتون معرفی می کنید

You Might Like

The Jordan B. Peterson Podcast
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
The Daily Stoic
The Daily Stoic
Daily Stoic | Wondery
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Coffee Break Spanish
Coffee Break Spanish
Coffee Break Languages
Coffee Break French
Coffee Break French
Coffee Break Languages
Coffee Break Italian
Coffee Break Italian
Coffee Break Languages
Am I the Genius?
Am I the Genius?
youtube.com/@amithegenius
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Coffee Break German
Coffee Break German
Coffee Break Languages
Andrew Tate
Andrew Tate
Andrew Tate
audiobooks world
audiobooks world
Audiobook world