سایگسم 17 - دنیای رندوم ما

tothetop.ir

11-06-2020 • 19 mins

بررسی علمی امکان رندوم (شانسی) بودن حوادث در دنیای ما

--------------

سایگسم یکی از پادکست های ماست

tothetop.ir

----------------

ممنون که میشنوید و به دوستاتون معرفی میکنید

You Might Like

The Jordan B. Peterson Podcast
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
The Daily Stoic
The Daily Stoic
Daily Stoic | Wondery
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Two Mr Ps in a Pod(Cast)
Coffee Break Spanish
Coffee Break Spanish
Coffee Break Languages
Coffee Break French
Coffee Break French
Coffee Break Languages
Coffee Break Italian
Coffee Break Italian
Coffee Break Languages
Am I the Genius?
Am I the Genius?
youtube.com/@amithegenius
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Motivational Speeches
Coffee Break German
Coffee Break German
Coffee Break Languages
Andrew Tate
Andrew Tate
Andrew Tate
audiobooks world
audiobooks world
Audiobook world