S1E18 - התנגשות חזיתית

Title Subject to change

08-09-2022 • 1 hr 29 mins

ניר ירון ואביחי עלו לדבר על התנגשות בטירה שלך WWE והכול בחוץ של AEW בהמשך הצתרפו עם עומר ברקוביץ מגברים בטייץ לדבר על מה לעזזל הולך מאחורי הקלעים של AEW ומה העתיד של CM Punk?