Nhiệm vụ và hạnh nguyện Bồ tát trong phẩm Hương Tích 98 - 109

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

01-08-2023 • 15 mins

76 Nhiệm vụ và hạnh nguyện Bồ tát trong phẩm Hương Tích 98 - 109

Câu hỏi 1/12:

Tiếp theo, các vị Bồ Tát ở nước Chúng Hương hỏi Ngài Duy Ma Cật:

Bồ Tát ở cõi Ta Bà phải thành tựu mấy pháp ở nơi cõi này để không lầm lỗi, được sanh về cõi Tịnh Độ?

Ngài Duy Ma Cật đáp: “Bồ Tát phải thành tựu 8 pháp ở nơi cõi này”, đó là:

Pháp thứ nhất: Lợi ích chúng sanh mà không mong báo đáp.

Pháp thứ 2: Thay thế tất cả chúng sanh chịu mọi điều khổ não.

Pháp thứ 3: Bao nhiêu công đức mình làm đều ban cho tất cả chúng sanh.

Pháp thứ 4: Lòng bình đẳng đối với chúng sanh, khiêm nhường, không ngại, đối với Bồ Tát xem như Phật.

Pháp thứ 5: Những kinh chưa nghe, nghe không nghi.

Pháp thứ 6: Không chống trái với hàng Thanh Văn.

Pháp thứ 7: Thấy người được cúng dường cũng không tật đố, không khoe những lợi lộc của mình. Ở nơi đó mà điều phục tâm mình.

Pháp thứ 8: Thường xét lỗi mình, không nói đến lỗi của người, hằng nhứt tâm cầu các Công Đức.

Xin được hỏi như sau:

Thưa, như thế nào thì được gọi là Bồ Tát?

Trả lời:

Bồ Tát là vị gan dạ, hay giúp người khác, quên thân mình. Nên gọi là Bồ Tát.

Câu hỏi 2/12:

Thưa, ý nghĩa của 2 chữ Bồ Tát chỉ liên quan về tôn giáo hay còn ở phương diện nào khác nữa?

Trả lời:

Thưa quý vị, Bồ Tát là vị gan dạ, chỉ sử dụng trong Đạo Phật mà thôi. Nên trong Đạo Phật  thường hay sử dụng câu:

Bồ Tát Ma Ha Tát không sợ hiểm nguy, việc chi cũng làm quên đi thân mình, dù có thiêu đốt thân cũng không sao.

Quý vị hãy nghe bài kệ:

Trước, có Bồ Tát rất gan

Thiêu mình để cứu hằng ngàn người nguy

Tự mình làm đuốc soi đi

Để cứu Đạo Phật lâm nguy tận cùng.

Thế giới hết sức hãi hùng

Năm châu bốn bể tôn sùng ngợi ca

Đạo Phật Bồ Tát vị tha

Lửa thiêng đốt cháy cả nhà họ Ngô.

Câu hỏi 3/12:

Thưa, 1 bậc Bồ Tát có bắt buộc phải thực hiện đủ 8 điều hay chỉ cần thành tựu 1 trong các điều như trên thôi ạ?

Trả lời:

Thưa quý vị, 1 vị Bồ Tát bắt buộc phải có các phần như sau:

  1. Phải gan dạ.
  2. Phải giúp đỡ mọi người oan khổ.
  3. Phải giúp đỡ chánh pháp của Vị Phật khi không được lưu hành tự do.

Mời quý vị nghe bài kệ:

Bồ Tát là những vị Anh Hùng

Chánh Pháp lâm nạn phải cùng đứng lên

Phá tan bọn dữ ngồi trên

Chà đạp Chánh Pháp ngồi trên tiền vàng.


Bồ Tát những vị hiên ngang

Không sợ cường lực phá tan ngông cuồng

Bồ Tát không sợ đau thương

Chỉ vì Chánh Pháp mà luôn cứu nàn.


Bồ Tát thị hiện thế gian

Giúp cho

You Might Like

Joel Osteen Podcast
Joel Osteen Podcast
Joel Osteen, SiriusXM
Eckhart Tolle
Eckhart Tolle
Spiritual Life
Abide Christian Meditation
Abide Christian Meditation
Abide Christian Meditation
Tara Brach
Tara Brach
Tara Brach
BibleProject
BibleProject
BibleProject Podcast
Quran in English
Quran in English
Goodword Books
A Psychic's Story
A Psychic's Story
Nichole Bigley: Spiritual Guide, Intuitive, Energy Healer, Psychic, Medium, Teacher, Reiki, Intuition, God, Angels, Spirit Guides, Universe, Soul, Life After Death, Supernatural, Spirituality, Higher + Highest Self, Consciousness, Awakening)
Our Daily Bread Evening Meditations
Our Daily Bread Evening Meditations
Our Daily Bread Ministries UK
Gurbani Paath
Gurbani Paath
Harman Grewal
Mufti Menk
Mufti Menk
Muslim Central