Tại sao thanh văn và bích chi không đến nước Chúng Hương

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

01-08-2023 • 3 mins

74 Tại sao thanh văn và bích chi không đến nước Chúng Hương

Câu hỏi:

Xin giải thích lại ý nghĩa của các danh từ Thanh Văn và Bích Chi Phật?

Ở nước Chúng Hương này tại sao chỉ có hàng Đại Bồ Tát, mà không có hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật?

Trả lời:

Ý 1: Giải thích ý nghĩa của các danh từ Thanh Văn và Bích Chi Phật:

* Ý nghĩa của danh từ Thanh Văn: Người nghe âm thanh của tiếng nói mà ngộ Đạo, gọi là Thanh Văn.

* Ý nghĩa của danh từ Bích Chi Phật: Người ngộ Tánh Phật chỉ 1 phần trong 6 căn, gọi là 1 phần giác, gọi là Bích Chi Phật.

Ý 2: Giải thích vì sao ở nước Chúng Hương này chỉ có hàng Đại Bồ Tát, mà không có hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật?

Nước Chúng Hương gọi là nước “Dân chúng thắp hương”, cũng gọi là nước của Đạo Cúng.

Các vị hãy nghe bài kệ:

Chúng Hương nước cúng Cô Hồn

Bồ Tát vào nước Cô Hồn độ ra

Thanh Văn tu pháp Thích Ca

Trở về Phật Giới là ra Luân Hồi.

Bích Chi chỉ tu chữ Thôi

Thôi đi tất cả Luân Hồi không theo

Thiền Tông tu pháp không theo

Không theo vật chất, không theo Luân Hồi.


Muốn hết Luân Hồi phải thôi

Ngộ được Bích Chi Luân Hồi hết luôn

Thế giới Vật chất nên Buông

Bích Chi Buông được về nguồn Phật xưa.

Như vậy, Bồ Tát là những vị gan dạ, đến nước Đạo Cúng, để độ những người tu theo Đạo Cúng này.

Còn các vị Thanh Văn và Bích Chi Phật, những vị này tu Giải Thoát nên không đến nước Chúng Hương, tức nước Đạo Cúng, khói hương mịt mù. Nghĩa là các vị Thanh Văn và Bích Chi Phật, không đến Đạo Cúng này. Giống như những người tu Giải Thoát không đến nơi cúng Cô Hồn vậy.

Các vị hãy nghe bài kệ:

Người đời mê muội không khôn

Trái Đất Ngũ Thú, Cô Hồn là Vua

Mê muội cúng vua Cô Hồn

Bích Chi Viên Giác, Cô Hồn đến chi?


Thiền Tông xóa sạch Ngu si

Giúp người Giải Thoát mà đi về Nguồn

Người khôn phải nhớ luôn luôn

Không mê không ngốc, Cô Hồn đừng theo.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email:

You Might Like

Joel Osteen Podcast
Joel Osteen Podcast
Joel Osteen, SiriusXM
Eckhart Tolle
Eckhart Tolle
Spiritual Life
Abide Christian Meditation
Abide Christian Meditation
Abide Christian Meditation
Tara Brach
Tara Brach
Tara Brach
BibleProject
BibleProject
BibleProject Podcast
Quran in English
Quran in English
Goodword Books
A Psychic's Story
A Psychic's Story
Nichole Bigley: Spiritual Guide, Intuitive, Energy Healer, Psychic, Medium, Teacher, Reiki, Intuition, God, Angels, Spirit Guides, Universe, Soul, Life After Death, Supernatural, Spirituality, Higher + Highest Self, Consciousness, Awakening)
Our Daily Bread Evening Meditations
Our Daily Bread Evening Meditations
Our Daily Bread Ministries UK
Gurbani Paath
Gurbani Paath
Harman Grewal
Mufti Menk
Mufti Menk
Muslim Central