نفس عمیق

nafase Amigh

نفس عمیق تلاشیست برای غواصی در عمق مسائل اجتماعی از نگاه کنشگران مدنی (فعالان اجتماعی) در هر اپیزود با یک کنشگر مدنی در حوزه تخصصیش گفت و گو خواهیم کرد read less
ScienceScience