فصل ۱ اپیزود ۷: تابستان (آینده)

پنجره آگاهی

02-05-2021 • 21 mins

هُرم گرمای تابستان مانند زمان آینده است که هم به ما اشتیاق تلاش می‌دهد و هم گرمای داشتن امید

You Might Like

StarTalk Radio
StarTalk Radio
Neil deGrasse Tyson
The Naked Scientists Podcast
The Naked Scientists Podcast
The Naked Scientists
Science Weekly
Science Weekly
The Guardian
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast | Unexplained Supernatural Stories
Farming Today
Farming Today
BBC Radio 4
Sasquatch Chronicles
Sasquatch Chronicles
Sasquatch Chronicles - Bigfoot Encounters
That UFO Podcast
That UFO Podcast
That UFO Podcast
Hidden Brain
Hidden Brain
Hidden Brain, Shankar Vedantam
Oceans: Life Under Water
Oceans: Life Under Water
Crowd Network | Greenpeace UK
Radiolab
Radiolab
WNYC Studios