فصل ۲ اپیزود ۸: چهره مبهم عشق

پنجره آگاهی

30-07-2021 • 21 mins

درباب عشق -اپیزود هشتم- چهره مبهم عشق

هر چقدر مفهوم عشق را در جهان مدرن دنبال می‌کنیم متوجه تحول عمیق آن می‌شویم. عشق به دوره ابهام پا‌ گذاشته است. آی عشق؛ آی عشق؛ چهره ی آبی ات پیدا نیست.آی عشق! چهره سرخ ات پیدا نیست

You Might Like

StarTalk Radio
StarTalk Radio
Neil deGrasse Tyson
The Naked Scientists Podcast
The Naked Scientists Podcast
The Naked Scientists
Farming Today
Farming Today
BBC Radio 4
Science Weekly
Science Weekly
The Guardian
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast | Unexplained Supernatural Stories
Sasquatch Chronicles
Sasquatch Chronicles
Sasquatch Chronicles - Bigfoot Encounters
That UFO Podcast
That UFO Podcast
That UFO Podcast
Child
Child
BBC Radio 4
Hidden Brain
Hidden Brain
Hidden Brain, Shankar Vedantam
Radiolab
Radiolab
WNYC Studios
This Podcast Will Kill You
This Podcast Will Kill You
Exactly Right Media – the original true crime comedy network