فصل ۲ اپیزود ۱۵: عشق سازنده

پنجره آگاهی

27-09-2021 • 21 mins

درباب عشق -اپیزود پانزدهم- عشق سازنده

برای خلق عشقی سازنده در زندگی علاوه بر احساسات آتشین،  باید ذهنی خردمند داشت تا بتواند عشق را با اصولی غیر قابل انکار برای ما ترجمه کند

You Might Like

StarTalk Radio
StarTalk Radio
Neil deGrasse Tyson
The Naked Scientists Podcast
The Naked Scientists Podcast
The Naked Scientists
Farming Today
Farming Today
BBC Radio 4
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast | Unexplained Supernatural Stories
Sasquatch Chronicles
Sasquatch Chronicles
Sasquatch Chronicles - Bigfoot Encounters
Science Weekly
Science Weekly
The Guardian
Hidden Brain
Hidden Brain
Hidden Brain, Shankar Vedantam
Child
Child
BBC Radio 4
That UFO Podcast
That UFO Podcast
That UFO Podcast
WEAPONIZED with Jeremy Corbell & George Knapp
WEAPONIZED with Jeremy Corbell & George Knapp
Jeremy Corbell, George Knapp, Cadence13 and Dark Horse Entertainment
Radiolab
Radiolab
WNYC Studios