فصل ۲ اپیزود ۲: نشانی از عشق

پنجره آگاهی

25-06-2021 • 21 mins

در باب عشق- قسمت دوم- نشانی عشق

انسان سرگشته ی امروز مانند کسی است که راه گم کرده است. راهی برای زیستنی با معنا و با شعور و آگاهی. نشانی از عشق باید داشت تا در این هوای مه آلود، راهی برای تعالی پیدا کنیم

ما هر هفته روز جمعه با شما «درباره عشق» حرف خواهیم زد

You Might Like

StarTalk Radio
StarTalk Radio
Neil deGrasse Tyson
The Naked Scientists Podcast
The Naked Scientists Podcast
The Naked Scientists
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast | Unexplained Supernatural Stories
Farming Today
Farming Today
BBC Radio 4
Science Weekly
Science Weekly
The Guardian
Sasquatch Chronicles
Sasquatch Chronicles
Sasquatch Chronicles - Bigfoot Encounters
That UFO Podcast
That UFO Podcast
That UFO Podcast
Hidden Brain
Hidden Brain
Hidden Brain, Shankar Vedantam
Oceans: Life Under Water
Oceans: Life Under Water
Crowd Network | Greenpeace UK
Radiolab
Radiolab
WNYC Studios