فصل ۲ اپیزود ۱۱: میکرو لحظه های اعجاب انگیز

پنجره آگاهی

05-09-2021 • 7 mins

درباب عشق -اپیزود یازدهم- میکرو لحظه های اعجاب انگیز

باید یاد بگیریم میکرولحظه های زندگی مان اعجاب انگیز، زندگی کنیم و اگر اتفاقا بیفتد، برای ما تعریف خوش‌بختی است.

You Might Like

StarTalk Radio
StarTalk Radio
Neil deGrasse Tyson
The Naked Scientists Podcast
The Naked Scientists Podcast
The Naked Scientists
Science Weekly
Science Weekly
The Guardian
Farming Today
Farming Today
BBC Radio 4
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast
Paranormal Mysteries Podcast | Unexplained Supernatural Stories
That UFO Podcast
That UFO Podcast
That UFO Podcast
Sasquatch Chronicles
Sasquatch Chronicles
Sasquatch Chronicles - Bigfoot Encounters
Hidden Brain
Hidden Brain
Hidden Brain, Shankar Vedantam
Child
Child
BBC Radio 4
Radiolab
Radiolab
WNYC Studios