೮.6-೧. ಮುಕುಂದಮಾಲಾ 1-10

VISHWA SHANTI / विश्वशान्तिः [=World Peace] / ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ

29-08-2021 • 58 mins

ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ ವಿರಚಿತ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರಶ್ರೀಗಳ ಭಾವಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ಅದರ ವಿಸ್ತಾರ