חייו של משה

הלל➕

11-05-2021 • 4 mins

סיפור חייו של משה:

יוצרים: הלל פישרמן ונועם חייקין

תמלול חלקי:

משה נולד בשנות הגלות במצרים, לעמרם וליוכבד בני שבט לוי. הוא נולד כ-4 דורות אחר השבטים (הוא נין של לוי בן יעקב אבינו). בזמן לידתו הייתה קיימת גזירת פרעה - "כל הבן הילוד היארה תשליכהו". לפי חז"ל (סוטה י"ב), הוא נולד בחודש השישי להריונה של אימו. לכן, בתחילה, אימו יכלה להצפינו, אך לאחר שלושה חודשים, כשהיה ההיריון אמור להיגמר, לא יכלה עוד להצפינו, ושילחה אותו ליאור בתיבת גֹּ֔מֶא, מצופה זפת מבחוץ וטיט מבפנים. אחותו מרים השגיחה עליו. בת פרעה יורדת לרחוץ ביאור ומוצאת את הילד, קוראת לו משה ומביאה אותו לבית אביה.

לאחר שמשה גדל, באחד הימים, הוא רואה מצרי מכה עברי. הוא הורג את המצרי וקוברו בחול. ביום אחר, הוא פוגש שני עברים רבים. לאחר דין ודברים הוא מבין שמעשה הריגת המצרי מפורסם בין בני האדם. הוא בורח למדין. הוא יושב ע"י הבאר, וכאשר הוא רואה אנשים מגרשים את בנות יתרו כהן מדין והוא עזור להן ומשקה את צאנם. הוא מתחתן עם ביתו ציפורה. היא יולדת לו בן – גרשום. הוא רועה את צאן יתרו ארבעים שנה.

כאשר משה בן שמונים, בהיותו במדבר, רועה את צאנו, א-לוקים נגלה אליו בסנה. השם "מגייס" אותו להיות שליח ונביא לישראל. מאז הוא מנהיג את ישראל, שליח השם להוציאם ממצרים ולהנהיגם במדבר.

מכיוון שאי אפשר לכתוב את כל קורותיו בזמן שליחותו, אמנה מספר אירועים שהיו משמעותיים (בשבילי) במיוחד.

ראשית, כבר בהתחלה, בזמן מעמד הסנה הבוער, עמדה לפני משה דילמה. הוא דחה שוב ושוב את בקשת השם להיות שליח ומנהיג לישראל בתואנות שונות, עד שלא נותרה לו ברירה אלא לקבל עליו את עול השליחות.

לאחר שיצאו ממצרים, במדבר, אירעו מספר אירועים בהם עם ישראל או חלק מהם חטאו, ומשה התפלל אל השם בכל כוחו כדי שלא יענישם. זכור באופן מיוחד שהוא ביקש מהשם "וְעַתָה אִם־תִּשּׂ֣א חַטָּאתָם. וְאִם אַיִן - מְחֵ֣נִי נָ֔א מִֽסִּפְרְךָ אֲשֶׁר כָּתָֽבְתָּ".

האירוע המשמעותי ביותר במדבר היה קבלת התורה בהר סיני. משה עלה להר ובמשך ארבעים יום לא ירד. הוא קיבל את לוחות הברית כדי להורידם לבני ישראל. לפי חז"ל זה היה האירוע שמאילך והלאה הוא לא חזר לחיות חיי אדם והקדיש את חייו למטרה הנצחית: גרש את אשתו, נטע את אוהלו מחוץ למחנה וכו'.

הרמב"ם מבאר בהקדמתו לפרק "חלק" את מעלות נבואת משה רבינו על שאר הנביאים: השם דיבר אל משה בלא אמצעי, פה אל פה; ביום; לא תקף אותו חולשה גופנית אחר הנבואה; התנבא בכל עת שירצה.


מוזיקה:

Running Away  by Rafael Krux

Link: https://filmmusic.io/song/5312-running-away-

License: https://filmmusic.io/standard-license

Behind Enemy Lines  by Rafael Krux

Link: https://filmmusic.io/song/5290-behind-enemy-lines-

License: https://filmmusic.io/standard-license

אבינו מלכנו גרסת חבד בביצוע נועם חייקין