چطور کمتر نگران باشیم؟

مجله روانشناسی انگارکه

02-10-2020 • 5 mins

در این پادکست به چند راهکار در مورد نگرانی میپردازیم

بر اساس کتاب نگران نباش زندگی کن

گوینده: فرزانه توکلی

برای خودن مقاله پادکست اینجا کلیک کنید

برای پشتیبانی از پادکست انگارکه میتونید از اینجا اقدام بکنید

John Williams - Preludio en do menor (In C Minor) آهنگ اپیزود