Zhou Zhi-Hong, Chen Chu-Hui, RaGiLierNer, Peng Li-Ting & Gu Sheng-Yi