Artist

Philharmonia Orchestra, Otto Ackermann, Emmy Loose, Nicolai Gedda, Josef Schmidinger, Otakar Kraus, Philharmonia Chorus

0:00