album

Dadify

24 songs (2 hours and 1 minute) Released on 30 April 2019
1
Im Ein Ani Li
3:53
2
Oleinu
5:57
3
Ki Hitzaltoh
6:37
4
B'sheim Hashem
6:21
5
Tanah
6:00
6
Im Eshkocheich
4:30
7
Avos Uvanim
5:19
8
Anim Zemiros
6:49
9
Hinei Ma Tov
5:22
10
Ani Maamin
4:19
11
Aishes Chayil
4:47
12
Yesodei Theme Song
5:03
13
Hoaderes V'hoemunah
3:43
14
Hallelukah
4:31
15
Ma Poratztah
4:13
16
Shalom Rav
4:07
17
Tzur Mishelo
5:16
18
Shoshanas Yaacov
4:31
19
Torah Tziva
6:43
20
Meira's Bros
3:21
21
Yossi Bar
4:52
22
Elisha Bar
4:08
23
Shmaya Bar
5:52
24
Ari Bar
4:57