album

Non-Stop Ilocano Medley Volume 4 - 38 Selections

2 songs (1 hour and 0 minutes) Released on 11 February 1994
1
Ilcoano Top Hits Medley No.1 - Ay Ading Dika Unay|Ay Manong Dika Unay|Estudyante A Pulpul|Baket A Balasang|Tallo A Tawen Itan|Malmalday Ta Pusom|Tiempo't Lipak-Libong|Sadin Ti Ayan Dan|Sidong Mo Biagko| (Pusipusen Ka A Bato|Sabong Ken Kulibangbang|Ayat A Sapsapulek|Kaareg Mo Tay Sabong|Daytoy A Bulan|Matayakon Biagko|Baak A Balasang|Nadesgrasya Ni Ayat|Tindera Ti Bibingka)
30:55
2
Ilcoano Top Hits Medley No.2 - Umisem Ka Man Biagko|Awan Pilpilien NI Ayat|Laksidem Guram Kaniak|Malmalday Toy Pusok|Agsubliak|Toy Karayo|Sayangguseng|Malidliday|Malaglagip Ka Laeng|Ipuon Nga Irugi| (Ay Biten Ko|No Siak Tay Pumusay|Nagsabon Ken Ayat|Diak Ton Agayaten|Nagkabalyo-Ak|Diakton Esman Ti Agayat|Agpayso A Naragsak|Pagan Anuk Ni Mayyang|Linipat Mo Daydi Karim|Panagpakada)
29:17