album

Valle Hermoso

20 songs (1 hour and 15 minutes)
1
Ndabi Ndo Nra Migoy
3:17
2
Yoso Xino Que Cacu Yu
2:36
3
Ndabi Nibi Cundu Ndendu Nundu Bichi
3:43
4
Inulo Ica Iyou Bivhi
2:53
5
Chilena Llosoxino
2:57
6
Mina Tallu Yoso Xino
3:58
7
Takundi Ndo Namigoi
4:49
8
Kusi Tuku Iniv Vichin
3:06
9
Nichun Nani Nui Yoso Xinu
2:50
10
Tu Locoi Loco: Xisin
4:52
11
Nduvi Nivi Ndeyo Migoi
4:13
12
Nituvi Tuku Kiivichin
4:15
13
Te Ndaxa Un Xi, In Yoso Xinu
3:11
14
Migoi Rancho
4:06
15
Vichin Xai Nuundo
4:48
16
Taxa, Ando Xiina Nui
3:51
17
Xinu Inna Lo,o Nui
4:09
18
Xiki Lindero
3:28
19
Coto Cuaku Ntiaun Yu,u
4:11
20
Nuchun Ka,ana Zayu
4:11