album

Summer Dawn

14 songs (53 minutes)
1
Bha Mise Raoir air an Airigh
2:40
2
oganaich an Orfhuilt Bhuidhe
3:37
3
Tuireadh Bard Thurnaig
3:22
4
Reul Alainn a Chuain
3:18
5
O Luaidh
3:28
6
Dh'erich Mi Moch Madainn Cheitein
2:59
7
Ceud Failt Air Gach Gleann
4:09
8
Jimmy Mo Mhile Stor
4:15
9
Oran Talaidh na Mna-sidhe
1:59
10
Oran na Cloiche
3:30
11
Duthaich MhicAoidh
2:04
12
A Mhic Iain 'ic Sheumais
2:37
13
Oran Dhomhnaill Phadraig lagain
5:03
14
An Da Fheannaig
10:04